Спільне та відмінне між авторитарним і тоталітарним режимами

0
253

Одне з відмінностейпов’язане з розумінням мети, історичного призначення режиму. Тоталітаризм пов’язаний з утопічною ідеєю. Авторитарні ж режими не ставлять завдань корінного, революційного перебудови суспільства. Їх мета — виконати конкретне завдання, а саме — вивести країну з історичного глухого кута.

якщо в тоталітарному суспільстві встановлюються загальний контроль і насильство, то авторитаризм припускає наявність сфер суспільного життя, недоступних державному контролю. Принцип тоталітарного суспільства — «дозволено те, що наказано владою», а авторитарного — «дозволено те, що не має відношення до політики».

В тоталітарному суспільстві існує систематичний терор по відношенню до противників, а в авторитарному суспільстві проводиться тактика виборчого терору, спрямованого на запобігання виникненню опозиції.

В тоталітарному суспільстві від влади потрібно всемогутність, а від людей — слухняність і скромність («не висовуватися»). При авторитаризмі від влади вимагається компетентність, а від людей — слухняність і професіоналізм.

— Прагнення виключити політичну опозицію (якщо така існує) з процесу артикуляції політичних позицій і прийняття рішень;

— Прагнення використовувати силу у вирішенні конфліктних ситуацій і відсутність демократичних механізмів контролю за здійсненням влади;

— Прагнення поставити під свій контроль всі потенційно опозиційні громадські інститути — сім’ю, традиції, групи інтересів, засоби масової інформації і комунікації та ін .;

— Відносно слабка вкоріненість влади в суспільстві і що випливають звідси бажання і, одночасно, нездатність режиму підпорядкувати суспільство всеосяжного контролю;

— Перманентні, але частіше за все не дуже результативні пошуки режимом нових джерел влади (традиції і харизма лідера) і нової, здатної згуртувати еліту і суспільство ідеології;

— Відносна закритість правлячої еліти, яка поєднується з наявністю в ній розбіжностей і борються за владу угруповань.

34. Тоталітарний політичний режим: умови формування та характерні риси.

Тоталітарний режим — Це політичний режим, який прагне до встановлення абсолютного (тотального) контролю над різними сторонами життя кожної людини і всього суспільства в цілому.

Ознаки тоталітарного режиму:

держава прагне до глобального панування над усіма сферами суспільного життя, до всеохоплюючої влади;

суспільство практично повністю відчужене від політичної влади, але воно не усвідомлює цього; в політичній свідомості формується уявлення про «єдність», «злиття» влади і народу; монопольний державний контроль над економікою, засобами масової інформації, культурою, релігією, аж до особистого життя, до мотивів вчинків людей;

абсолютна «правова», а точніше антиправові, регламентація суспільних відносин, яка базується на принципі «дозволено тільки те, що прямо дозволено законом»;

державна влада формується бюрократичним способом, по закритим від суспільства каналам, оточена непроникною стіною і недоступна для контролю з боку народу;

домінуючим методом управління стає насильство, примус, терор;

панування однієї партії, фактичне зрощування її професійного апарату з державою, заборона опозиційно налаштованих сил;

права і свободи людини і громадянина носять декларативний, формальний характер, відсутні вагомі гарантії їх реалізації;

економічною основою виступає велика власність: державна, монополістична, громадська;

наявність однієї офіційної ідеології, плюралізм фактично усунутий; централізація державної влади в руках диктатора і його оточення;

неможливість контролю з боку суспільства за діяльністю репресивних державних органів;

державна влада здійснюється на свій розсуд, сваволі, без обліку, думки більшості, в протиріччі з демократичними механізмами, нормами та інститутами.

В Як умови формування тоталітаризму виділяються наступні: Різка зміна усталених структур, маргіналізація різних соціальних груп; руйнування або відсутність сфер діяльності громадянського суспільства; поява сучасних ЗМІ; деформація політичної свідомості; відсутність демократичних традицій, схильність масового суспільної свідомості до насильницьких способів вирішення питань; накопичення державного досвіду вирішення соціальних проблем шляхом мобілізації багатомільйонних мас населення; наявність можливостей для створення розгалуженого апарату репресій і насильства.

35. Авторитарний політичний режим: характерні риси, умови виникнення.

Авторитарний (від лат. «Autoritas» — влада) режим — Державно-політичний устрій суспільства, в якому політична влада здійснюється конкретною особою (класом, партією, елітною групою) за мінімальної участі народу. Головну характеристику даного режиму становить авторитаризм як метод владарювання та управління, а також як різновид суспільних відносин.